Disclaimer, Algemene voorwaarden, retouren

Disclaimer
Uitgever

Intercol B.V.
Marconistraat 7
6716 AK Ede
Nederland Tel: ++31 (0) 318 636363
Fax: ++31 (0) 318 639474
E-mail: intercol@intercol.nl
BTW-nr.: NL 00.1105.425. BO1
KVK:Centraal Gelderland 09037485
Directeur: Ing. S.W. De Jong

E-mail disclaimer

Een e-mail bericht van Intercol is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien de e-mail per vergissing bij u is terecht gekomen, neemt u dan s.v.p. direct contact met ons op, telefoon 0318-636363. Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden en leveranties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en die eveneens op onze website zijn te vinden.

Al onze uitgaande emails worden gecontroleerd op aanwezigheid van computervirussen.

Intercol B.V. is statutair gevestigd te Ede, KvK nr. 09037485

Inhoud van deze internetpagina

De Firma Intercol BV heeft het streven om op deze internetpagina correcte en duidelijke informatie weer te geven. Ze geeft doch geenszins de garantie voor de aktualtiteit, juistheid, kwaliteit en volledigheid van de informatie en de internetpagina. Intercol is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor zaken die gerelateerd zijn aan of voortvloeien uit deze pagina. Derhalve kunnen wij ook niet garant staan voor onrechtmatig gebruik (bv. Hackers). Intercol BV heeft het recht ten aller tijde de informatie, in welke hoedanigheid ook, aan te passen. Links en verwijzingen.Voor zover er direct of indirect verwezen wordt naar internetpaginas via bv. “links” stellen wij ons niet aansprakelijk voor de inhoud van deze paginas of het gebruik van de inhoud hiervan. Geen van deze inhoud mag worden gedupliceerd, echter alleen als naslagwerk gebruikt worden (bv. uitprinten en nalezen). Er berust copyright op diverse onderdelen van deze website.

Data-opslag

De persoonlijke data die wordt verzameld (voor bv. statistische redenen) zullen niet worden verhandeld aan derde partijen. Soms is het nodig om diverse partijen te contacteren om een project te laten slagen. Het kan zijn dat (bv. onder geheimhoudingsverklaring) deze contactgegevens wel beschikbaar worden gesteld.
Aansprakelijkheid

Intercol is niet aansprakelijk voor enige (on)juiste informatie gepubliceerd op deze website.Rechtsgebied.Op deze website berust het Nederlands recht. Bij geschillen over deze website zal dit voor een Nederlandse rechtbank worden beslecht.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere voorwaarden, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten; waarbij Intercol B.V (verder: verkoper) als verkoper of leverancier optreedt, tenzij schriftelijk door verkoper ander bedingen zijn bevestigd. Koper doet door het plaatsen van een order afstand van zijn inkoopvoorwaarden. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

2. De levertijden zijn vrijblijvend. Als plaats van levering geldt Ede. De goederen reizen voor rekening en risico van koper. Indien koper de goederen niet afneemt, kan verkoper deze voor rekening en risico van koper opslaan. Indien geen levertijd is overeengekomen moet verkoper de goederen leveren binnen een naar zijn oordeel redelijke termijn, gezien de aard der goederen en overige ter zake doende aan verkoper bekende omstandigheden. Levering en facturering in gedeelten is toegestaan. Koper mag zijn rechten, voortspruitende uit de transactie met verkoper niet overdragen aan derden.

3. Betaling dient binnen dertig dagen netto na factuurdatum zonder korting te geschieden in de valuta, waarin is gefactureerd. Verkoper behoudt zich het recht voor, in afwijking van een overeengekomen betalingstermijn, alsnog onder rembours te leveren, of voor afzending der goederen betaling te verlangen, indien naar het oordeel van verkoper de financiële positie van koper daartoe aanleiding geeft, wat o.a. het geval is indien koper jegens verkoper of een andere leverancier zijn verplichtingen niet stipt nakomt en indien op waarden van koper beslag wordt gelegd.

4. Indien koper in gebreke is jegens verkoper, heeft verkoper het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, de koop en andere nog niet afgewerkte koopovereenkomsten, ontbonden te verklaren, onverminderd verkopers verdere rechten uit overeenkomst en de wet.

5. Koper is, zonder dat verdere aanmaning nodig is, jegens verkoper in gebreke doorniet op de overeengekomen datum te betalen, alsook indien hij een der andere verplichtingen uit deze of andere tussen partijen lopende, q vereenkomsten niet nakomt. Koper is alsdan, onverminderd het bepaalde in art. 4 en zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is, een rentevergoeding verschuldigd aan verkoper op basis van één procent per maand, of gedeelte daarvan, berekend vanaf de dag dat de betaling had dienen plaats te vinden tot en met die der voldoening.

6. In geval van overmacht zal de verkoper de overeenkomst kunnen annuleren, ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen opschorten, totdat de overmacht beëindigd is. Als overmacht geldt o.a. staking, uitsluiting, brand, belemmering in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen of overheidsmaatregelen, die de verkoper nakoming van de overeenkomst beletten of bemoeilijken, alsook wanprestatie of annulering van overeenkomsten door de leveranciers van verkoper en moeilijkheden bij het vervoer of opslag van de verkochte goederen. Desgevraagd dient verkoper aan koper mede te delen of hij kiest voor annulering of opschorting Als verkoper kiest voor opschorting heeft hij recht onder kennisgeving van zijn besluit zijn keuze te wijzigen in annulering. Voor schade door annulering of opschorting ontstaan, is verkoper niet aansprakelijk. Verkoper is, indien hij tengevolge van overmacht slechts tot gedeeltelijke levering in staat is, daartoe bevoegd.

7. Reclames over eventuele onjuiste uitvoering van bestellingen, alsmede over de kwaliteit der geleverde goederen, moeten binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk geschieden. Indien de reclames gegrond bevonden worden en voor verkoper geen overmacht opleveren, is verkoper gehouden voor vervanging zorg te dragen. Tot verdere verplichting of schadevergoeding ter zake van onjuiste levering, is verkoper niet gehouden. Reclames geven koper geen recht op annulering. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper en zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. De betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende of andere leveringen wordt door de reclame niet opgeschort. Alle adviezen ter zake van de toepassing van de, geleverde of te leveren goederen zijn gratis en vrijblijvend. Koper dient zichzelf ervan te overtuigen in hoever het gekochte geschikt is voor de aanwending waarvoor koper het gekochte gebruikt. Verkoper aanvaardt ter zake van de aanwending door koper geen enkele aansprakelijkheid. Bij niet leveren buiten overmacht en bij niet goed leveren, indien verkoper naar zijn oordeel redelijkerwijs niet voor vervanging kan zorgdragen, is verkoper niet tot enige schadevergoedinggehouden.

8. In geval van fabricage van goederen naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van de koper ontvangen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat voor de fabricage en/of levering dezer artikelen geen merk, octrooi, gebruik- of handelsmodel of enig ander recht van derden worden aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde goederen bezwaar maakt, is verkoper zondermeer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten te verlangen, één en ander onverminderd aanspraken op eventuele schadevergoeding jegens de koper en zonder dat de verkoper uit enigerlei hoofde jegens hem tot schadevergoeding gehouden is.

9. Koper vrijwaart verkoper voor alle gevolgen, welke dan ook, van aanspraken welke door de afnemer van koper tegen verkoper mochten worden geldend gemaakt ter zake van het gekochte.

10. Voor zover door de verkoper voor de geleverde artikelen bruto verkoopprijzen zijn vastgesteld, is de koper verplicht, deze tegenover zijn afnemers aan te houden en mag hij slechts bij verkoop aan wederverkopers op deze prijzen de door verkoper vastgestelde rabatten toestaan. Koper zal zijn afnemers dezelfde verplichtingen opleggen.

11. Met betrekking tot de levering van het bestelde kwantum behoudt verkoper zich een tolerantie van 5 % (naar boven of naar beneden) voor.

12. Verkoper is gerechtigd stijging van zijn inkoopprijzen, veranderingen in wisselkoersen, invoerrechten en alle andere externe omstandigheden die de kostprijs verhogen, ontstaan na het afsluiten van de koopovereenkomst, aan koper, door een dienovereenkomstige aanpassing van de verkoopprijs, door te berekenen.

13. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot de koper aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst en reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomsten, inclusief renten en kosten, heeft voldaan.

14. Alle geschikken zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter te Arnhem, die tevens bevoegd is ter zake van beslag verlof en kort geding. Alle tot behoud van rechten, alsmede tot invordering gemaakte kosten, zijn voor rekening van koper. Onverminderd het recht op volledige voldoening van de kosten worden de kosten van gerechtelijke invordering bepaald op 15 % van de vordering op koper. Op alle offertes en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Retouren

Als u uw bestelling wilt retourneren, kunt u contact opnemen met webshop@intercol.eu.