Privacyverklaring

Privacyverklaring

ook hier te downloaden als PDF

Intercol B.V. is producent en leverancier van “tailor-made” kleefstoffen op basis van in eigen huis ontwikkelde recepturen en komt derhalve beperkt in aanraking met gebruik

van persoonsgegevens. Deze gegevens betreffen de eigen organisatie zoals personeelsgegevens maar ook klantgegevens zoals de relatiegegevens en daarnaast adres bestanden om producten te kunnen leveren.

Intercol B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te verwerken en privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Intercol B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

– verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

– beslist geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

– op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Intercol B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– In overleg met opdrachtgevers of leveranciers verwerken wij de zakelijke, administratieve gegevens om de werk gerelateerde opdrachten te kunnen afhandelen en uitvoeren.

– In overleg met opdrachtgevers: beheer, bewerken en verwerken van aangeleverde adresbestanden.

– In overleg met de medewerkers: gegevens ten behoeve van arbeidsovereenkomsten, contract en informatie, salariëring en afdracht van loongerelateerde en wettelijke betalingen van belasting, sociale verzekeringen en contributiegelden.

Verstrekking aan derden

De gegevens aan ons toevertrouwd zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken alleen gebruik van een derde partij voor de (deel)verwerking van producten of

diensten welke buiten de verwerkingsmogelijkheden van Intercol B.V. vallen, zoals bv payrolling salarissen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Intercol B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoons gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. zoals:

– Het beheer van de diverse digitale systemen door een vaste systeembeheerder.

– Toegang op werkplek systemen met toegangsbeleid.

– Functie gerelateerde toegangsbeveiliging op systemen die persoonsgegevens bevatten.

– Opslag van persoonsgegevens in afgeschermde en beveiligde omgeving.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Intercol B.V. van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel

hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken we u hierover met ons contact op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthoudende instelling.

Als Intercol B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de ons toevertrouwde persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Intercol B.V.

Marconistraat 7

6716 AK Ede

info@intercol.nl

Telefoon +31(0)318 63 63 63

Contactpersonen:

– John van Veldhuizen (administratie); john.vanveldhuizen@intercol.nl

– Steven de Jong (directeur, privacy manager); steven.dejong@intercol.nl